O nas:

Fundacja NTM powstała i rozpoczęła swoją działalność 12 listopada 2015 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000585740.

Założycielem oraz prezesem fundacji jest Robert Ludwik Jurga. Fundacja mieści się i prowadzi działalność w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim obejmując zasięgiem swoich działań cały region.

Cel fundacji:

Fundacja NTM została założona w celu propagowania leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu innowacyjnymi, minimalnie inwazyjnymi metodami – m.in. metodą laserową. Wyniki badań potwierdzają, że nieinwazyjne laserowe leczenie nietrzymania moczu jest skuteczne, bezpieczne i wygodne dla pacjentek.

Celem fundacji jest między innymi przeprowadzenie pilotażowych badań skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod na grupie około 1000 pacjentek cierpiących na łagodne lub umiarkowane wysiłkowe nietrzymanie moczu. Badanie ma służyć ocenie stopnia nietrzymania moczu i jego wpływu na jakość życia.

Fundacja będzie propagowała metody nieoperacyjne w leczeniu nietrzymania moczu.

W tym celu będziemy prowadzić zajęcia dla grup pacjentek w specjalnie przystosowanych salach ćwiczeniowych i wykładowych.

Współpracujący z fundacją lekarze i rehabilitanci będą wykonywali badania, szkolenia, spotkania i zabiegi w gabinetach ginekologicznych, psychiatrycznych, urodynamicznych i salach ćwiczeń przystosowanych do spotkań indywidualnych i grupowych.

Pracujące w Fundacji osoby z pełnym zaangażowaniem spełniają powierzone im zadania. To co wyróżnia każdego pracownika to przede wszystkim niesienie pomocy innym, potrzebującym ludziom. Dążymy do tego, aby umacniać i poprawiać stan zdrowia polskiego społeczeństwa. Chcemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania technologiczno-medyczne, aby sprostać zmieniającym się potrzebom pacjentów w Polsce.

Szczegółowe cele fundacji zawarte są w statucie.

Objaśnienie problemu NTM:

Nietrzymanie moczu może być objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje. Do najczęściej występujących należą: wysiłkowe nietrzymanie moczu z parcia, czyli tzw. zespół pęcherza nadreaktywnego. Problem nietrzymania moczu dotyka przede wszystkim kobiety.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu to objaw polegający na mimowolnym wycieku moczu podczas wysiłku, kichania lub kaszlu, czyli wykonywaniu czynności, które powodują wzrost ciśnienia w brzuchu. Z danych opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że problem nietrzymania moczu dotyka 10% – 15% populacji. Na dolegliwość tą narażeni są wszyscy – bez względu na wiek i płeć. Grupy szczególnie narażone to: kobiety po porodach i w okresie menopauzy oraz osoby w podeszłym wieku.

W polskich realiach stanowi to około 2,5 milionów osób, w większości kobiet.

Dochody fundacji pochodzą z:

  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji oraz grantów,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku Fundacji,
  • odsetek bankowych

oraz innych źródeł określonych w §10 Statutu Fundacji NTM.