Celem Fundacji jest działalność:

 1. naukowa i naukowo-techniczna,
 2. oświatowa i medialna, w tym również polegająca na kształtowaniu studentów,
 3. wychowawcza,
 4. kulturalna,
 5. charytatywna,
 6. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 7. polegająca na ochronie środowiska,
 8. dobroczynna i opiekuńcza,
 9. międzynarodowa w zakresie działalności społecznie użytecznej,
 10. polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
 11. w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz promowania ratownictwa,
 12. polegająca na świadczeniu pomocy prawnej,
 13. polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej,
 14. polegająca na inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
 15. polegająca na propagowaniu wykorzystania nowoczesnych technologii.

Cele te realizowane będą poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów czy wystaw; współpracę z placówkami naukowymi, medycznymi oraz organizacjami lokalnymi. Fundacja będzie zajmowała się prowadzeniem badań klinicznych, medycznych, naukowych oraz propagowała innowacyjne metody leczenia w stacjonarnych jak i mobilnych centrach. Jednymi z zadań Fundacji jest propagowanie jej celów w społeczeństwie, przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy.

Zajmujemy się również tworzeniem warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania poszczególnych inicjatyw, organizowaniem i współorganizowaniem oraz wspieraniem imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym oraz działalnością edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

Podejmujemy współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz placówkami medycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. Więcej informacji odnośnie celów i ich realizacji można odnaleźć w §6 i §7 Statutu Fundacji NTM.